Algemene voorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Topvillas/Top Travel B.V.


Algemene Reisvoorwaarden Top Travel B.V.
Deze Algemene Reisvoorwaarden zijn van toepassing op
alle overeenkomsten tussen de besloten vennootschap 
Top Travel B.V. (K.v.K. 71756744) en de Reiziger, tenzij
daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is
afgeweken. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam.
In deze voorwaarden wordt onder Reiziger verstaan:
degene(n) ten behoeve waarvan de reis is bedongen en
die dat beding heeft/hebben aanvaard; of degene(n) aan
wie overeenkomstig Artikel 4.3 van deze voorwaarden, de
rechtsverhouding tot Top Travel is overgedragen; en/of de
wederpartij(en)/opdrachtgever(s) van Top Travel.

1. Begripsbepalingen
In deze Algemene Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Top Travel B.V.: de besloten vennootschap Top Travel B.V.,
hierna ‘Top Travel’, die als reisorganisatie
diensten op het gebied van reizen aanbiedt en verleent en
met wie de Reiziger onder toepasselijkheid van deze
Algemene Reisvoorwaarden een overeenkomst aangaat.
1.2. (Reis)diensten: dienstverlening op het gebied van
reizen, alles in de ruimste zin des woords.
1.3. Reiziger: de natuurlijke of rechtspersoon die aan
Top Travel opdracht heeft gegeven tot het verlenen van
(reis)diensten alsmede de natuurlijke of rechtspersoon aan
wie Top Travel een aanbod tot het verlenen van
(reis)diensten heeft gedaan.
1.4. Website: de website van Top Travel, www.topvillas.travel

2. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of
mondelinge aanvaarding van het aanbod van NoBeach
door de Reiziger via onze website of per email.
2.2. Het aanbod van Top Travel is vrijblijvend. Het aanbod
kan in voorkomende gevallen door Top Travel worden
herroepen bij aanvaarding, of onmiddellijk daarna, ingeval
een reis is volgeboekt of ingeval een minimum vereist
aantal deelnemers aan een reis niet wordt gehaald.
2.3. De overeenkomst wordt op basis van het met de
Reiziger overeengekomen reisprogramma voor bepaalde
tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.

3. Betaling
3.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst betaalt
de Reiziger een aanbetaling van tenminste 25% van de
tussen partijen overeengekomen reissom tenzij anders
overeengekomen. Na verzending van de
boekingsbevestiging verricht de Reiziger per omgaande de
(aan)betaling.
3.2. Indien voor bepaalde reizen een minimum
aanbetaling wordt vereist, welke afwijkt van het hiervoor
vermelde, wordt dit door Top Travel duidelijk vermeld. In
dat geval geldt het afwijkende bedrag als vereiste
aanbetaling.
3.3. Het restant van de reissom wordt uiterlijk 6 weken
voor de aanvangsdatum van de reis voldaan. Bij
totstandkoming van de overeenkomst binnen 6 weken
voor de aanvangsdatum van de reis, wordt de volledige
reissom per omgaande voldaan.

4. Reissom
4.1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en
zijn indicatief, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn alleen
de diensten en voorzieningen inbegrepen zoals deze in de
gepubliceerde arrangementen en reisprogramma’s zijn
omschreven.
4.2. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op
prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en
belastingen, zoals deze bij Top Travel bekend waren op het
moment van publicatie op haar Website.
4.3. Top Travel behoudt zich het recht voor om, ook met
betrekking tot reeds aangegane overeenkomsten, tot 20
dagen voor vertrek, de reissommen te verhogen als gevolg
van verhogingen in de hiervoor bij 4.2. genoemde prijzen.
Verhoging van meer dan 20% van de reissom geeft de
Reiziger recht op kosteloze annulering. Verhogingen van
deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag,
worden doorberekend. Niet inbegrepen zijn:
• Visumkosten
• Ticket-, veiligheids- en luchthavenbelastingen
• Toeristenbelasting
• Eventuele overige, op het moment van
totstandkoming van de overeenkomst nog niet
te voorziene, toeslagen.

. Eventuele Kerst- en Nieuwjaarstoeslagen 

5. Uitvoering overeenkomst
5.1. Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de
reis- en verblijfsduur in de publicatie of reisprogramma is
vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en
aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als
gehele dagen meegeteld. Dit kan er in bepaalde gevallen
toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming
minder dagen telt dan in de publicatie of reisprogramma
vermeld.
5.2. Top Travel heeft een inspanningsverplichting de reis
conform het aan de Reiziger gepubliceerde reisprogramma
te laten verlopen. Kennelijke (schrijf)fouten of vergissingen
in de beschrijving van de publicatie of het reisprogramma
binden Top Travel niet.
5.3. Eventuele klachten over de uitvoering van de reis, die
het niveau van aan- of opmerkingen overschrijden, dienen
terstond op de plaats van bestemming en/of op de plaats
waar het klachtwaardige feit zich heeft voorgedaan
duidelijk kenbaar te worden gemaakt bij de
vertegenwoordiger van Top Travel en/of de lokale
dienstverlener(s).
5.4. Als een klacht niet naar tevredenheid van de Reiziger
is opgelost kan de Reiziger uiterlijk binnen één maand na
terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk of per e-mail
inhoudelijk gemotiveerd bij Top Travel kenbaar maken.
Uiterlijk binnen één maand na ontvangst hiervan wordt
hierop schriftelijk of per e-mail door Top Travel gereageerd.

6. Annulering door de Reiziger
6.1. Annulering van de overeenkomst door de Reiziger
dient te allen tijde schriftelijk (Oude Waal 37hs, 1011 CD
Amsterdam) of per e-mail (info@topvillas.info) aan
Top Travel te worden bevestigd. De datum van het
poststempel of verzending van de e-mail geldt als
meldingsdatum van de annulering.
6.2. De Reiziger is bij annulering van de overeenkomst
een vergoeding voor de kosten per persoon verschuldigd,
te berekenen als volgt:
• Tot 8 weken voor vertrek de overeengekomen
aanbetaling van tenminste 15% tenzij anders
(schriftelijk) overeengekomen
• Van 8 weken tot 6 weken voor vertrek 30% van
de reissom;
• Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek 50% van
de reissom;
• Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek 75% van
de reissom;
• Van 2 weken tot 1 week voor vertrek 90% van
de reissom;
• Binnen 7 dagen voor vertrek en vanaf de dag
van vertrek 100% van de reissom. Dit bedrag
wordt verhoogd met eventuele extra
(communicatie-)kosten.
6.3. Een Reiziger die is verhinderd aan een reis deel te
nemen en die aanspraak kan maken op vergoeding van de
annuleringskosten op grond van een annuleringskosten
verzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats
laten innemen op de volgende voorwaarden:

. dat de bij de uitvoering betrokken
dienstverleners zich niet verzetten tegen in de
plaatsstelling;
. dat van de andere persoon een schriftelijke
verklaring wordt ontvangen dat deze heeft
kennis genomen van het reisprogramma, de
door Top Travel verstrekte informatie en
Algemene Reisvoorwaarden;
. dat de andere persoon de toepasselijkheid van
de op de overeenkomst tussen Top Travel en de
Reiziger van toepassing zijnde Algemene
Reisvoorwaarden onverkort en zonder enig
voorbehoud erkent;
. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de
overeenkomst verbonden voorwaarden;
. het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrek wordt
ingediend en wel zodanig dat door Top Travel de
benodigde handelingen en formaliteiten kunnen
worden verricht.

6.4. De Reiziger en de voor de Reiziger in de plaats
gestelde persoon zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk ten
opzichte van Top Travel voor betaling van de op het
moment van het in de plaatsstelling ten name van de
Reiziger openstaande factuurbedrag en de eventuele
kosten van de vervanging.
6.5. Indien het geheel of een gedeelte van de reis wordt
ondergebracht bij een derde partij, waaronder doch niet
uitsluitend wordt verstaan een andere Nederlandse
reisorganisatie, buitenlandse reisorganisatie,
onafhankelijke reisorganisatie of
accommodatieverschaffer, gelden de
annuleringsvoorwaarden van de derde partij op de
desbetreffende reis of onderdeel daarvan.

7. Annulering door Top Travel
7.1. Top Travel heeft het recht om wegens gewichtige
redenen aanpassingen in het reisprogramma aan te
brengen of de reis in zijn geheel te annuleren. In dat geval
wordt getracht een voor de Reiziger passend alternatief te
vinden, dan wel tot restitutie van de reeds door Top Travel
ontvangen gelden overgegaan.
7.2. De bij 7.1. bedoelde aanpassingen in het
reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes,
excursies, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken
van hetgeen in de publicatie of het reisprogramma is
aangegeven. Top Travel en haar partners bieden in dat
geval alternatieven aan die zoveel mogelijk het
oorspronkelijke karakter van de reis in stand laten. De
Reiziger kan de aanpassing(-en) slechts afwijzen indien er
geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de
aanpassing(-en) hem of haar tot een nadeel van meer dan
geringe betekenis strekt. Genoemde aanpassing(-en) laten
de verschuldigdheid van de reissom onverlet, tenzij anders
overeengekomen, noch zal de Reiziger op die gronden een
vordering tot schadevergoeding jegens Top Travel hebben.
7.3. Indien er feiten of omstandigheden zijn die na
totstandkoming van de overeenkomst bij Top Travel
verontrustende twijfel oproepen over de psychische of
lichamelijke gesteldheid van de Reiziger, is Top Travel
gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst tot beëindiging
van de overeenkomst over te gaan. Top Travel is in dat
geval niet gehouden tot restitutie van de mogelijk reeds
door haar ontvangen reissom van de Reiziger.
7.4. Top Travel is gerechtigd de overeenkomst te
beëindigen ingeval het aantal aanmeldingen of
inschrijvingen voor een reis kleiner is dan het minimum
aantal vermeld in de publicatie of het reisprogramma. Een
dergelijke beëindiging door Top Travel dient uiterlijk 2
weken voor de datum van vertrek aan de Reiziger te
worden gemeld, waarbij de datum van het poststempel of
verzending van de e-mail geldt als meldingsdatum van de
annulering.
7.5. Ingeval van overmacht is Top Travel gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
beëindigen. Een dergelijke beëindiging door Top Travel dient
per omgaande aan de Reiziger te worden gemeld, waarbij
de datum van het poststempel of verzending van de e-mail
geldt als meldingsdatum van de annulering. Onder
overmacht wordt in deze Algemene Reisvoorwaarden
verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden,
onafhankelijk van de wil van Top Travel en waarbij de
gevolgen ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen niet
konden worden voorkomen, waaronder doch niet
uitsluitend begrepen situaties van politieke onrust, oorlog,
molest, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen,
etc. Bij het vaststellen van overmacht wordt rekening
gehouden met de lokale omstandigheden in de
(bijzondere) reisbestemmingen waarop de overeenkomst
betrekking heeft.
7.6. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichting uit hoofde van de (reis-)overeenkomst aan de
zijde van de Reiziger is Top Travel gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder
rechterlijke tussenkomst te beëindigen, Reiziger heeft in
dat geval geen recht op restitutie van reeds gedane
betalingen.
7.7. Ingeval van het hiervoor genoemde in lid 7.1. tot en
met 7.6. is Top Travel niet aansprakelijk voor enige directe
of indirecte schade van de Reiziger, waaronder doch niet
uitsluitend begrepen reeds gemaakte kosten zoals visa
kosten en verzekeringspremies.

8. Aansprakelijkheid Top Travel
8.1. De aansprakelijkheid van Top Travel voor schade van
de Reiziger, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet
volledige of niet behoorlijke verlening van de
overeengekomen (reis-)dienst(-en), is beperkt tot maximaal
(éénmaal) de reissom. Het voorgaande lijdt uitzondering
ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
onzorgvuldigheid van Top Travel.
8.2. Top Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige directe of indirecte schade van de Reiziger als
gevolg van feiten of omstandigheden, die niet te wijten zijn
aan haar schuld en/of krachtens de wet of de in het
maatschappelijk verkeer geldende normen haar in
redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, alsmede
voor enige directe of indirecte schade waartegen de
Reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het
sluiten van een reis- en/of annuleringskosten-verzekering
dan wel ziektekostenverzekering) dan wel als gevolg van
feiten of omstandigheden waarvoor reisverzekeringen in
het normale geval dekking plegen te verschaffen.
8.3. Top Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige directe of indirecte schade van de Reiziger als
gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst op grond van feiten of omstandigheden die
zijn toe te rekenen aan de Reiziger.
8.4. Top Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
handelingen en/of nalatigheden van bij de uitvoering van
de overeenkomst betrokken derde partijen of
dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze
derde partijen of dienstverlener(s) verstrekte informatie.
Top Travel draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de inhoud van door of (mede)
ten behoeve van derde partijen verstrekte informatie zoals
foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal.

9. Verplichtingen van de reiziger
9.1. Van de Reiziger wordt een goede lichamelijk en
psychische gezondheidsconditie verwacht. Bij twijfel dient
de Reiziger hiervan aan Top Travel voor of bij de
totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk of per email
melding van te maken. Indien de Reiziger dit nalaat,
is Top Travel gerechtigd de Reiziger uit te sluiten van
deelname aan de reis zonder dat restitutie van (een
gedeelte van) de reissom(men) plaatsvindt.
9.2. De Reiziger wordt geacht op een positieve wijze aan
de reis en het groepsgebeuren deel te nemen. Mocht de
kwaliteit van de reis door het gedrag van de Reiziger op
een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het de
reisleiding of lokale dienstverlener c.q. Top Travel, na
éénmalige waarschuwing, vrij de Reiziger van verdere
deelname aan de reis uit te sluiten, zonder dat Top Travel
gehouden is (een gedeelte van) de reissom(men) te
restitueren. De beoordeling van de hiervoor vermelde
situatie is aan Top Travel c.q. degene die haar
vertegenwoordigt. Indien en voor zover de uitsluiting en
de hinder of last aan de Reiziger zijn toe te rekenen,
komen alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte
kosten voor rekening van de Reiziger.
9.3. De Reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het
aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de
reisbegeleiding, plaatselijke agent van Top Travel of de
vervoersmaatschappij via wie de reis wordt uitgevoerd te
vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Ingeval de
Reiziger tijdens de reis van de reisroute/het reisschema
afwijkt of zich aan de eventuele begeleiding van de gids
onttrekt en daardoor niet op het juiste tijdstip en de juiste
plaats van vervoer/vertrek aanwezig is, komen de
gevolgen daarvan geheel voor rekening en risico van de
Reiziger. Evenmin wordt in dergelijke gevallen door
Top Travel aan de Reiziger (een gedeelte van) de
reissom(men) gerestitueerd. Reizigers zijn zélf
verantwoordelijk voor de herbevestiging van
vervoer/vertrek, waaronder doch niet uitsluitend begrepen
retourvluchten.
9.4. De verplichting van Top Travel om de in nood
verkerende Reiziger hulp en bijstand te (doen) verlenen
wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan
worden op de hulp en bijstand van de bij de
reisverzekering inbegrepen S.O.S.- centrale. De Reiziger is
om die reden verplicht een volledige dekking
verschaffende verzekering af te sluiten.

10. Reisbescheiden en –documenten
10.1. De benodigde reisdocumenten zullen uiterlijk een
week voor vertrek in het bezit van de Reiziger worden
gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen
door Top Travel overschreden moet worden. De Reiziger, die
niet de noodzakelijke reisdocumenten heeft ontvangen, is
verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan Top Travel
te melden.
10.2. Alle bij de reisbeschrijvingen eventueel vermelde
vlucht- of reistijden zijn onder voorbehoud van wijziging.
In de reisdocumenten staan de juiste tijden vermeld.
10.3. Top Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
verlies, diefstal, beschadiging of het verloren gaan van
bagage en reisdocumenten van de Reiziger.
10.4. De Reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij
vertrek in het bezit is van de benodigde reisdocumenten,
waaronder doch niet uitsluitend begrepen een geldig
paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen
en vaccinaties.
10.5. De Reiziger dient zélf bij de betrokken autoriteiten
de benodigde aanvullende informatie in te winnen en
tevens tijdig vóór vertrek na te gaan of de eerdere
informatie nog correct is.
10.6. Indien de Reiziger de reis niet (geheel) kan maken
wegens het ontbreken van enig (geldig) (reis)document,
komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn
rekening en risico.

11. Geschillen
Op alle geschillen tussen Top Travel en de Reiziger
voortvloeiend uit de totstandkoming of uitvoering van deze
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De
Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van
deze geschillen kennis te nemen.

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.